ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
1. Професія 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»
2. Кваліфікація ІІ категорія
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:
 • основи безпеки праці, виробничої санітарії, правил експлуатації комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв;
 • будову і принципи дії, експлуатаційні особливості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання;
 • склад та інсталяційні особливості основних операційних систем;
 • особливості установки основних пакетів прикладних та інструментальних програм;
 • технології обробки інформації у відповідному програмному середовищі;
 • основи патентного та майнового права в галузі інформаційних технологій;
 • правила та методики побудови Веб-сайтів і Веб-додатків;
 • методики пошуку інформації в інформаційних мережах;
 • протоколи створення та побудови інформаційних мереж;
 • технічні вимоги до носіїв інформації та витратних матеріалів;
 • основи діловодства;
 • правила та методики тестування комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання та засобів зв’язку;
 • основи іноземної мови професійного спрямування.
    
  Повинен вміти:
 • готувати персональний комп’ютер, периферійні пристрої та офісне обладнання до роботи;
 • установлювати операційні системи на ПК;
 • проводити діагностику персонального комп’ютера, периферійних пристроїв;
 • виконувати операції щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконувати комплекс робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • забезпечувати апаратний та програмний захист інформації.
 • налагоджувати операційні системи, драйвери периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • установлювати пакети прикладних та інструментальних програм згідно з профілем діяльності виробничого підрозділу та наявними правами інтелектуальної власності;
 • переносити інформацію з одного носія інформації на інший, носіїв цифрового фото та відеотехніки на ПК;
 • обробляти інформацію відповідно до установлених пакетів прикладних та інструментальних програм і профілю роботи виробничого підрозділу;
 • обробляти інформацію в текстових процесорах, форматувати її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • обробляти інформацію в електронних таблицях, форматувати її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • структурувати інформацію для введення в бази даних офісних пакетів, створювати неіндексовані бази даних початкового рівня з пакетів офісних програм, працювати в діючих базах даних, шукати інформацію у базах даних згідно з вимогами користувача, формувати результати роботи у вигляді, необхідному для подальшого використання;
 • створювати графічні об’єкти у середовищах растрової та векторної графіки, конвертувати зображенння,  зберегати їх у вигляді, зручному для подальшого використання;
 • розробляти сценарії створення електронних презентацій у середовищах програмних продуктів, що відповідають запитам клієнта, демонструвати їх з  використанням комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки;
 • створювати анімаційні зображення та супроводжувати їх;
 • створювати сценарії та здійснювати обробку відеозображень, конвертувати їх, форматувати та зберігати на відповідних носіях інформації;
 • створювати інтерактивні гіпертекстові середовища засобами офісних пакетів програмного забезпечення;
 • відправляти та отримувати електронну пошту, шукати інформацію за допомогою пошукових серверів;
 • розробляти та створювати Веб-вузли початкового рівня;
 • розробляти та тестувати Веб-додатки з використанням інструментальних та програмних засобів;
 • розміщувати та обслуговувати Веб-сайти у комп’ютерній мережі;
 • формувати критерії пошуку інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах за запитами споживачів;
 • шукати інформацію на носіях інформації та в інформаційних мережах і формувати результати у вигляді, що відповідає запитам споживачів;
 • обслуговувати периферійне, офісне та комунікаційне обладнання без втручання в їх апаратну складову;
 • замінювати витратні матеріали;
 • проводити модернізацію, без підбору елементів, апаратної складової інформаційно-комунікаційної системи;
 • оновлювти програмні продукти з носіїв та через комп’ютерну мережу;
 • підключати до інформаційної системи нові апаратні елементи;
 • усувати пошкодженння у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконувати потреби споживачів інформаційних послуг та продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комунікаційного обладнання й програмного забезпечення та проводити їх технічне обслуговування в подальшому;
 • здійснювати контроль та діагностування поломок і збоїв, якщо вони не носять системного характеру в роботі апаратних засобів і програмних продуктів;
 • здійснювати контроль достовірності постійної, вхідної та вихідної інформації у ПК та комп’ютерній мережі;
 • здійснювати контроль за роботою систем захисту та кодування інформації;
 • здійснювати контроль за цілісністю та достовірністю проходження документів на всіх етапах роботи з ними;
 • здійснювати перевірку орфографії;
 • здійснювати перевірку цілісності баз даних;
 • здійснювати контроль за гіперпосиланнями в інтерактивних гіпертекстових середовищах;
 • дотримуватися вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • вести електронний документообіг у межах службових обов’язків;
 • працювати з діловими партнерами, споживачами послуг та інформаційних продуктів.
   
  4. Загальнопрофесійні вимоги
 • знати основи трудового права;
 • знати основи галузевої економіки;
 • знати основи енергоефективності;
 • основи психології, етики та етикету.
   
  5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
    Базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта.
    
  6. Сфера використання випускника
Сфера використання випускника відповідає Державному класифікатору   ДК 003:2010. Випускник може працювати на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:
 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації в інформаційних мережах;
 • апаратне та програмне підключення до ПК периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання.

   

  7. Специфічні вимоги

Вік: по закінченні терміну навчання  –  не менше 17 років.
Стать: чоловіча, жіноча.
Медичні обмеження.