ПРОЦЕДУРА

присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Токар 3 розряду» кваліфікаційним центром Державним навчальним закладом «Київський центр професійно-технічної освіти»

  Терміни, що вживаються:
здобувач – особа, яка подала до кваліфікаційного центру заяву про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Токар 3 розряду»;
оцінювач – особа, залучена кваліфікаційним центром для проведення процедур оцінювання обсягу компетентностей здобувача;
процедура оцінювання – процедура встановлення відповідності обсягу компетентностей здобувача професійному стандарту «Токар», за результатами якої може бути присвоєно/підтверджено професійну кваліфікацію «Токар 3 розряду»;
сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Токар 3 розряду» (далі – сертифікат) – документ, що засвідчує професійну кваліфікацію особи, виданий кваліфікаційним центром та надає можливість претендувати на зайняття посади «Токар 3 розряду» згідно із законодавством.
 Процедура присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій здійснюється відповідно до
 • Порядку присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 956
 • Професійного стандарту «Токар», затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 02.03.2021 № 425.
Етапи процедури присвоєння/підтвердження:
 1. Здобувач подає до кваліфікаційного центру
 • заяву;
 • копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України;
 • свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища (якщо прізвище в документах про освіту не співпадає з прізвищем у паспорті);
 • копію документа, що підтверджує професійну кваліфікацію за професією «Токар 2 розряду» та кваліфікаційну характеристику з підприємства (у разі, якщо здобувач працює на виробництві);
 • довідку, в якій вказуються навчальні досягнення з навчальних предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, що відповідають освітньому стандарту «Токар 3 розряду» (у разі, якщо здобувач отримав знання в закладі професійно-технічної освіти);
 • копію посвідчення про перевірку знань з електробезпеки не нижче ІІ групи.
Документи про освіту, отримані в іншій країні, повинні бути перекладені українською мовою та визнані в Україні відповідно до законодавства.
Заяву та документи можна подати безпосередньо в паперовому вигляді або в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Встановлення особи здобувача здійснюється шляхом її електронної ідентифікації.
 1. Не пізніше 10 робочих днів з дати подання заяви кваліфікаційний центр проводить співбесіду зі здобувачем. Не пізніше 3 робочих днів з дати її проведення кваліфікаційний центр письмово повідомляє здобувача про одне з прийнятих рішень:
 • визначення часу, дати, місця та умов проведення процедур оцінювання;
 • відмову в проведенні процедур оцінювання (у разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам професійного стандарту або процедурі присвоєння/підтвердження або встановлення недостовірності поданої інформації).
 1. Між кваліфікаційним центром та здобувачем, або юридичною особою (у разі направлення роботодавцем), укладається договір.
 2. Керівник кваліфікаційного центру (директор Державного навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти») один раз на рік видає наказ про створення кваліфікаційної комісії, яка складається з Голови комісії, його заступника (інженера з охорони праці) та двох членів комісії (кожен член комісії повинен мати не менше 3 років стажу за видом занять, що потребує професійної кваліфікації за професією «Токар» не нижче 3 розряду та не брав участі у навчанні здобувачів а також не має з ними родинних зв’язків).
 3. Проведення процедури оцінювання проводиться у 3 етапи:
 • перевірка знань здобувача з охорони праці (співбесіда),
 • перевірка теоретичних знань здобувача освіти (тестування) відповідно вимог професійної кваліфікації «Токар 3 розряду»,
 • перевірка рівня володіння практичними навичками (виконання комплексної кваліфікаційної роботи) відповідно вимог професійної кваліфікації «Токар  3 розряду».
Комплексна кваліфікаційна робота виконується здобувачем на токарних верстатах з допомогою використання вимірювального інструменту та технологічного оснащення.
 За згодою кваліфікаційного центру здобувач може використовувати під час виконання кваліфікаційної роботи свої інструменти, довідкові матеріали та засоби індивідуального захисту, якщо вони відповідають технічним регламентам та вимогам щодо охорони праці та безпеки для здоров’я, що поширюються на них.
 Виконання завдань здійснюється під наглядом членів комісії. Перед початком проведення процедур оцінювання здійснюється інструктаж кандидата з питань охорони праці, що обов’язково фіксується у журналі інструктажів з питань охорони праці.
 1. За результатами проведених процедур оцінювання комісія ухвалює одне з таких рішень, що відображається у протоколі:
 • визнати обсяг компетентностей здобувача та присвоїти/підтвердити його повну професійну кваліфікацію «Токар 3 розряду»;
 • визнати обсяг компетентностей здобувача та присвоїти/підтвердити його часткову професійну кваліфікацію «Токар 3 розряду»;
 • відмовити здобувачу у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації «Токар 3 розряду».
Рішення комісії подається для затвердження кваліфікаційним центром.
 1. На підставі рішення комісії протягом 5 робочих днів кваліфікаційний центр видає здобувачеві сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації «Токар 3 розряду» або рішення кваліфікаційного центру про відмову у присвоєнні/підтвердженні.
Загальний строк проведення процедури – не більше 25 робочих днів.
 1. Здобувач, який не з’явився для проходження процедури оцінювання з поважних причин, має право на повторне призначення процедури оцінювання.
 2. Рішення кваліфікаційного центру про відмову в проведенні процедури оцінювання та про відмову в присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації здобувач може оскаржити протягом місяця з дня надходження відповідного повідомлення, затвердження рішення комісії шляхом подання до центру апеляції. Порядок розгляду апеляції визначається згідно з процедурою присвоєння/підтвердження.